Refona Respect For Nature

Refona Respect For Nature

Groot/klein lettertype
nl   de  
Ga naar de Refona webshop!

Dealer informatie

Onze nieuwste dealers

Kippenhuis.nl
Fokkerstraat 39c
3905 KV Veenendaal
T 085-0440500
I www.kippenhuis.nl

Bezz.nl
van Rijckelvorsestraat 45
4815 AA Breda
T 0765-322795
I www.bezz.nl

Hobbyzoo-Anura
Walstraat 3a
6063 AN Vlodrop
T 0475-575083
I www.hobbyzoo-anura.nl

 


Buitenlandse aanbieders

België

Dier en Tuincenter Den Eik
Wolvertemsesteenweg 184
1785 Merchtem
T 0476-467264
M info@den-eik.be
I www.den-eik.be
 
Pluimveehandel Schouppe
Gotegemstraat 8
9450 Haaltert
T 0474-597352
M info@pluimveeschouppe.be

Duitsland

Brieftaubenshop
T 0049-5964 9399936
www.brieftaubenshop.de

Frankrijk

Eurl Euro Select
T 468-861529
M info@pro-elevage.com
I www.pro-elevage.com

Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Emirates, Qatar and Oman.

Ali Bouresli
T 00965-90020709
E Quikokw@hotmail.com
Instagram @Quikokw

 

Overzicht alle dealers

Laatste nieuws

No news available yet.

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Refona zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie www.refona.nl.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Refona worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Refona ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Refona zijn vrijblijvend en Refona behoudt zich uitdrukkelijk het
recht voor om de prijzen te wijzigen, in bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke)
voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Refona.
Refona is gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de
levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt
geaccepteerd, deelt Refona dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de
bestelling.

2.3 Een aantal van onze producten (zoals dutchy’s®) worden vers geleverd en kunnen derhalve
niet worden retour gezonden. Door deze producten te bestellen verklaart u deze ook met
zekerheid af te nemen.


Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief
BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere
heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, voorafgaand aan de levering
van producten en/of diensten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze (n) zoals aangegeven tijdens het
bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden
gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van
creditering van de bankrekening van Refona.

3.4 In geval van betaling achteraf zal er bij overschrijding van de betalingstermijn 1%
vertragingsrente per maand worden geheven vanaf de dag dat de betaling had moeten
plaatsvinden tot de datum van creditering op de bankrekening van Refona. Indien betaling
plaatsvindt na aanmaning door Refona bent u een bedrag van negentien euro en vijftig
eurocent (€19,50) aan administratiekosten verschuldigd en indien Refona haar vordering
ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke ten minste
vijftien procent (15 %) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid
van Refona om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke
incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Refona gerechtigd (de uitvoering van) de
betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten,
dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen
de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan
wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging
door Refona, mits deze producten of diensten nog niet geleverd zijn.


Artikel 4. Levering

4.1 Refona behoudt zich het recht voor om leveringstermijnen aan te passen wanneer zij dit
door de weersomstandigheden noodzakelijk acht. Eventuele hieruit voortvloeiende schade
zal nimmer op Refona verhaald kunnen worden.

4.2 De door Refona opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige
leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw
bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding
van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u
de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren
dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten
gereed zijn voor verzending aan u.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond
van enige overeenkomst aan Refona verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake
van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle Intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Refona
geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Refona garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig
(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de
overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Refona zo spoedig
mogelijk en in ieder geval zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat
constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
Refona de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen
door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het
product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Refona te retourneren.
Hiervan zijn Dutchy’s uitgezonderd. Deze kunnen na levering niet meer retour worden
gezonden
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het
product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw
rekening komen.

7.4 Refona aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot of naar aanleiding van
de door haar aangeboden en/of geleverde producten. Het gebruik van de door Refona
aangeboden en/of geleverde producten gebeurt altijd op eigen risico. Elk geval van
vermeende schade of vervolgschade met betrekking tot of naar aanleiding van de door
Refona aangeboden en/of geleverde producten wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 8. Bestellingen / communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander
communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Refona, dan wel tussen Refona en derden,
voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Refona, is Refona niet
aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van
Refona.


Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Refona in geval van
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten,
dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit
schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Refona gehouden is tot enige
schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Refona kan worden
toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Refona schriftelijk opgave doet van een adres, is Refona gerechtigd aan dat
adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Refona schriftelijk opgave doet van een
ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Refona gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog
directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.U kunt nimmer enig recht
doen laten gelden op grond van het feit dat Refona deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien èèn of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enig andere
overeenkomst met Refona in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift,
zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een
door Refona vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Refona is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van
derden.


Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop
deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland.

cloud